ΕΕ1: Συλλογή, επεξεργασία και χαρακτηρισμός γεωργικών αποβλήτων

ΕΕ2: Παραγωγή εκχυλισμάτων και απομόνωση καθαρών χημικών ουσιών από τα γεωργικά απόβλητα

ΕΕ3: Σύνθεση συγκολλητικών ουσιών και κατασκευή μοριοσανίδων από γεωργικά υπολείμματα

ΕΕ4: Αξιοποίηση γεωργικών υπολειμμάτων στην κατασκευή αντικολλητών

EE5: Τεχνο-οικονομική μελέτη – μελέτη αγοράς 

ΕΕ6: Δράσεις καινοτομίας

ΕΕ7: Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις